Obowiązek posiadania kasy, zwrot 90% za zakup kasy

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej od 20000zł obrotu. Rozporządzenie fiskalne z 2013r.

Kto ma obowiązek zakupić kasę fiskalną?

Jeżeli Twoja firma prowadzi sprzedaż i usługi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz dla rolników indywidualnych, jesteś zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży na kasie.

Również podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej od 2011 roku objęci są tym obowiązkiem.

Jeżeli prowadzisz tylko i wyłącznie sprzedaż na rzecz firm, to nie musisz ewidencjonować sprzedaży na urządzeniu fiskalnym.

Od kiedy kasa fiskalna?

Zapewne zastanawiasz się od kiedy musisz mieć kasę fiskalną.

Wymaganym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania na ufiskalnionej kasie fiskalnej jest:

1 wariant - pierwszy dzień sprzedaży,

lub

2 wariant - limit rocznego obrotu 20.000zł, określany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

 

1 wariant

PARAGON FISKALNY od 1go dnia sprzedaży!?

Jeśli będziesz prowadzić sprzedaż niżej wymienionych towarów i usług, to musisz wystawiać paragony fiskalne na ufiskalnionej kasie od pierwszej sprzedaży! 

 

Uwaga!

Ufiskalniona kasa to znaczy, że kasa musi być po fiskalizacji wykonanej przez serwis.

Kupując kasę jest ona w trybie szkoleniowym, niefiskalnym. Wystawiane paragony na takiej kasie są niefiskalne. Dopiero po fiskalizacji wystawiane paragony są fiskalne.

 
Ważne!
Kasa musi być ufiskalniona przed wymaganym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Przykład:

Pan X planuje otwiarcie sklepu 19 maja, postarał się o dofinansowanie na zakup kasy fiskalnej, remont lokalu i zatowarowanie sklepu. Dofinansowanie otrzymał w marcu. By sprzedawać na kasie bez stresu dobrze znając jej obsługę, kupił kasę 2 miesiące przed otwarciem sklepu. Ponieważ będzie sprzedaż alkoholu i papierosów, wymaganym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na ufiskalnionej kasie jest pierwszy dzień sprzedaży, w przypadku Pana X jest to 19 maja (poniedziałek). Kasa musi być ufiskalniona przed wymaganym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie, to znaczy że w opisanym przykładzie serwis musi dokonać fiskalizacji kasy najpóżniej 16 maja (piątek).

 

Zobacz czy musisz mieć ufiskalnioną kasę od pierwszej sprzedaży!

Sprzedaż na ufiskalnionej kasie od 1go dnia sprzedaży muszą prowadzić podatnicy rozpoczynający działalność:

- przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia,

- przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

- przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

- przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami

oraz przy dostawie niżej wymienionych:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1)

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1)

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2)

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0)

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0)

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3)

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (PKWiU ex 26 i ex 27.90)

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex 26.70.1)

k) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

l) przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

m) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

 

2 wariant

W przypadku gdy nie prowadzisz sprzedaży wyżej wymienionej, jesteś zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na ufiskalnionej kasie po przekroczeniu limitu rocznego obrotu 20.000zł. !Jednak limit ten określany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności!

Jak pisaliśmy wcześniej, opisując co znaczy ufiskalniona kasa,  kupując kasę jest ona w trybie szkoleniowym, niefiskalnym. Kasa musi być ufiskalniona przed wymaganym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

 

Ważne!

Powinieneś prowadzić na bieżąco ewidencję obrotu na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych narastająco od początku działalności, żeby dokładnie wiedzieć w którym momencie obrót wyniesie wysokość  limitu wejścia na kasę (taka ewidencja jest obowiązkowa).

Podpowiadamy, że!

Warto kupić kasę już na początku działalności, nawet jeśli jesteś zwolniony z jej wprowadzenia do chwili osiągnięcia wymaganego limitu obrotu!

 

tego 2 korzyści:

1 korzyść

Dzięki temu, że będziesz nabijać paragony na kasę od początku działalności, będziesz wiedział kiedy Twój obrót ze sprzedaży będzie zbliżał się do wyznaczonego limitu obrotu.

 

2 korzyść

Kasa ułatwi wyliczenie odpowiedniego obrotu netto, który należy brać pod uwagę do ustalenia limitu w przypadku gdy jesteś płatnikiem podatku VAT.

 

Zobacz jak wyliczyć limit/obrót, którego osiągnięcie spowoduje obowiązek rozpoczęcia sprzedaży na ufiskalnionej kasie:

Wzór przeliczenia proporcji:
20.000 zł : 365 dni = 54,79 stawka dzienna,
liczba dni od daty dokonanej pierwszej sprzedaży/usługi dla osób fizycznych (nie od daty rejestracji dział. gosp.)  x 54,79 stawka dzienna = limit proporcji wejścia na kasę

Przykład: Rozpoczęcie dział. gosp. 01.01.2014 r. Rozpoczęcie sprzedaży 01.02.2014 r.

Sposób liczenia.:
365 dni – 31 dni (styczeń bo nie dokonywano sprzedaży/usług)= 334 dni x 54,79 stawka dzienna = limit proporcji wejścia na kasę, czyli 18299,86zł

 

Przykład:

Pani Y prowadząc sklep odzieżowy wie, że jest zwolniona z rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na ufiskalnionej kasie do dnia osiągnięcia limitu wyliczonego proporcjonalnie do okresu rozpoczęcia działalności. Przeliczając wg powyższego wzoru, limit proporcji wejścia na kasę na opisanym przykładzie wynosi 18299,86zł. Chcąć mieć na bieżąco informację kiedy obrót będzie zbliżał się do wyznaczonego limitu, Pani Y postanowiła kupić kasę na początku rozpoczęcia działalności. Od pierwszego dnia otwarcia sklepu Pani Y nabija na kasę paragony. Ponieważ kasa wymaga ufiskalnienia w terminie zbliżającym się do kwoty 18299,86zł, Pani Y ma kasę nieufiskalnioną czyli w trybie szkoleniowym. Pani Y wydaje klientom paragony za zakupiony towar, dzięki czemu kasa zlicza obrót jaki Pani Y generuje ze sprzedaży. Gdy obrót Pani Y będzie zbliżał się do wysokości wskazanego wcześniej limitu, Pani Y będzie wiedziała od kiedy musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na ufiskalnionej kasie. Ewidencjonowanie za pomocą ufiskalnionej kasy, Pani Y będzie miała obowiązek rozpocząć w terminie dwóch miesięcy po przekroczeniu limitu obrotów licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie.

 

Netto czy brutto? Jaką sprzedaż należy brać pod uwagę do ustalenia limitu.

Ustalając kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej należy zsumować cały obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Natomiast nie należy uwzględniać obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych.

Limit zwolnienia ze względu na obroty, jeżeli jesteś podatnikiem podatku VAT wyliczasz wg kwoty netto, czyli nie dodajesz podatku VAT, więc nie bierzesz pod uwagę w tym przypadku kwoty brutto.

 

Nowe grupy podatników, które od 2015r. zobowiązane są rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej.

Ze zwolnień z obowiązku stosowania kas nie mogą już korzystać m.in.:

- Lekarze, Stomatolodzy

- Prawnicy

- Frzyjerzy, kosmetyczki

 

- Mechanicy, Stacje diagnostyczne

Grupy podatników, które od 01 maja 2011r. mają obowiązek wprowadzić kasę fiskalną.

Lp.

Nazwa towaru, usługi (czynności)

Symbol PKWiU

1.

Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 63.12.14

2.

Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność

ex 63.21.10-00.10

3.

Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność

ex 63.21.21-00.10

4.

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P

74.1

5.

Usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.2

6.

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.5

7.

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.6

8.

Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych

ex 74.83

9.

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.84

10.

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

85

11.

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem

ex 92

12.

Usługi pogrzebowe i pokrewne

93.03

13.

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt

ex 93.05

14.

Usługi świadczone w gospodarstwach domowych

95

 

 Odliczenie - zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas

Przy planowanym zakupie kilku urządzeń fiskalnych możliwy zwrot do 700zł za każde urządzenie.

Kwota odliczenia z tytułu zakupu pierwszego / kilku pierwszych urządzeń fiskalnych - 90% wartości kasy, nie więcej niż 700zł.

Podatnik planujący zakup kas na kilka stanowisk sprzedaży, aby uzyskać zwrot za wszystkie kasy, powinien zgłosić w US ilość kas, jaką przewiduje zakupić. W pierwszym miesiącu ewidencjonowania nie trzeba jednorazowo kupować wszystkich kas, zgłoszonych do US na kilka stanowisk sprzedaży. Firma ma obowiązek postawić minimum 1/5 przewidzianych kas, a kolejne (w ilości nie mniejszej niż również 1/5) w miesiącach kolejnych.

Warunki skorzystania z ulgi:

- rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie zgodnym z Ustawą,

- zapłata całej kwoty z tytułu faktury za zakup kasy fiskalnej,

- zawiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego o liczbie kas i miejscu ich używania do ewidencjonowania. Zawiadomienie w formie pisemnej musi nastąpić przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

- powiadomienie Urzędu Skarbowego o fiskalizacji urządzenia

Podatnik, który jest płatnikiem VAT może odliczyć ulgę w deklaracji VAT7.

Podatnik, który nie jest płatnikiem VATu:

Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 247 poz. 1652 ze zm.) w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Podatnicy mają obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego (gospodarczego bądź osobistego, którego są posiadaczem) przez CEIDG w Urzędzie Miejskim bądź Gminnym.

Prawo do ulgi przysługuje jedynie na zakup "pierwszych" kas, tzn. tych które zostały zakupione w momencie powstania obowiązku ewidencjonowania i wówczas zgłoszone do US. Jeżeli z czasem podatnik rozszerzy ilość punktów sprzedaży, to zakup kas do ich obsłużenia nie daje prawa do ulgi. Podobnie jak zakup kas mających zastąpić kasy wycofane z użytku.

 

Kasa rezerwowa - to może się opłacać

 

Kupując kasę podstawową, rezerwową można mieć JAK ZA DARMO! Możliwość taką daje podwójny zwrot 1400zł za zakup 2kas.

 

Zapewne zastanawiają się Państwo po co kasa rezerwowa?

1.    BEZPIECZEŃSTWO:

Kasa rezerwowa będzie wybawieniem w sytuacji awarii kasy podstawowej.

Wg. ustawy, gdy kasa podstawowa nie działa, należy ewidencjonować obrót przy zastosowaniu kasy rezerwowej. Gdy podatnik nie ma kasy rezerwowej,  przepisy nakazują zaprzestania prowadzenia sprzedaży. 

Kasa rezerwowa pozwoli:

-        prowadzić sprzedaż bez przykrych niespodzianek,

-        uniknąć kary, za sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej albo niewydanie paragonu fiskalnego.

ZANIM stwierdzą Państwo, że BEZPIECZEŃSTWO nie jest dla Państwa istotne

2.    przedstawiamy dodatkową KORZYŚĆ jaką jest OSZCZĘDNOŚĆ i ZYSK:

Przykładowo:

Kupując jedną kasę do kwoty 1400zł  oraz drugą taką samą => mogą Państwo wnioskować w US o zwrot kwot 2x700*zł. Dzięki temu jedna z kas jest JAK ZA DARMO!

Uwaga!

Ulgę można otrzymać tylko za kasy, które zostały zgłoszone w pierwszym oświadczeniu złożonym w Urzędzie Skarbowym (zgłoszenie o rozpoczęciu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej).

Decydując się na zakup drugiej kasy w późniejszym terminie, nie będą mogli Państwo już skorzystać z ulgi.

 

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów mogą Państwo uzyskać 90% zwrotu z US (nie więcej niż 700 zł) za zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

 

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych [2014-11-29] Kliknij TU

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych [2012-11-29] Kliknij TU

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych [2010-07-26] Kliknij TU