Ustawowe przeglądy techniczne

Każdy użytkownik urządzenia fiskalnego ma obowiązek zgłaszania, do właściewgo serwisu, wykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego. Za nieprzestrzeganie wykonania takiego przeglądu grożą sankcje karne skarbowe. Brak terminowego przeglądu kasy jest uznawany za wadliwe prowadzenie księgi i na podstawie art. 61 § 3 k.k.s. zagrożony jest karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

Od 1 grudnia 2008 r. obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej dokonuje się nie rzadziej niż co 24 m-ce (do 30 listopada 2008 r. - co 12 miesięcy). Wynika to z § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących.

Warto pamiętać, że monitorowanie upływu terminu, w którym powinien być dokonany przegląd kasy fiskalnej, należy do obowiązków podatnika.

Jakie sankcje grożą za niedotrzymanie terminu przeglądu kasy rejestrującej?

Na konsekwencje podatkowe, które wynikają z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej, narażeni są przede wszystkim ci podatnicy, którzy skorzystali z ulgi przy jej zakupie - jeżeli podatnik w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokona w obowiązującym terminie przeglądu technicznego przez właściwy serwis, zobowiązany jest do zwrotu odliczonej lub otrzymanej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, co wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Rozliczenia tego należy dokonać bez wezwania urzędu skarbowego.


Producenci urzadzeń fiskalnych zalecają wykonywanie przeglądów technicznych raz w roku.

Przegląd co 12m-cy?

Zalety wykonywania przeglądów co rok:

5letnia gwarancja na pamięć fiskalną  (urządzenia producentów: Novitus i Datecs)

bezpłatną wymianę pamięci fiskalnej w przypadku uszkodzenia pamięci fisklanej z 'winy' urządzenia - co daje oszczędność ok. 1000zł netto (koszt wymiany pamięci uzależniony od modelu urządzenia)

oszczędności przy naprawie, dzięki możliwości wcześniejszego wykrycia ewentualnej usterki w działaniu urządzenia w okresie gwarancyjnym

częste konserwacje urządzenia mają wpływ na jego żywotność i poprawność jego działania

 

Czy możliwe jest przywrócenie terminu przeglądu kasy rejestrującej?

Termin obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej jest w przepisach ustawy o VAT ściśle określony. W rezultacie należy więc do kategorii terminów materialnoprawnych, które nie podlegają przywróceniu. Przywrócenie terminu nie jest możliwe nawet wówczas, gdyby do jego uchybienia doszło w sytuacji wyjątkowej dla podatnika, w tym na przykład na skutek działania czynnika, na który podatnik nie miał wpływu. Oznacza to, że jeżeli podatnik spóźni się z wykonaniem obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej, to złożenie pisma wyjaśniającego okoliczności, w jakich doszło do naruszenia terminu, nie spowoduje jego przywrócenia przez urząd skarbowy. Podatnik może być natomiast narażony na konsekwencje wynikające z tego opóźnienia.


Podstawa prawna:

• § 7 ust. 1 pkt 6, § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania - Dz.U. Nr 212, poz. 1338

• art. 12 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320

• art. 16 § 1, art. 48 § 1 i § 2, art. 61 § 3 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1355

• art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320