Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw.

RODO), przesyłamy pakiet informacji wyjaśniający w jaki sposób Set Maciej Rosik przetwarza dane osobowe reprezentantów swoich Kontrahentów,

Chcemy, aby nasi Partnerzy Biznesowi mogli łatwiej zrozumieć, w jaki sposób pozyskujemy dane osobowe użytkowników osób fizycznych oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

Z najwyższą starannością dbamy o przetwarzane dane osobowe naszych użytkowników. Dbając o ochronę danych osobowych naszych Kontrahentów, ulepszamy opis procedur oraz stosowane rozwiązania technologiczne.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Set Maciej Rosik przy ul. Przelot 10, 60-408 Poznań,

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA. O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem  NIP: 9720054394 (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Set Maciej Rosik

Adres: ul. Przelot 10, 60-408 Poznań

Telefon: +48 61 8 268 405

E-mail: rodo@kasyiprogramy.pl

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązek przedstawienia partnerom biznesowym niniejszej klauzuli informacyjnej wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

II. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez Administratora Danych Osobowych w zakresie świadczenia usług marketingowych/promocyjnych/ pozycjonowania w wyszukiwarkach SEO/usługi Lead Generation/wykonywania usług handlowych i serwisowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy),

 2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Sytuacja taka występuje np. w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT,

 3. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą),

 4. należytego świadczenia usług przez Set Maciej Rosik na rzecz kontrahenta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest konieczne do należytego wykonania umowy).

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa firmy, korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu.

W sytuacji, gdy Administrator żąda podania danych osobowych, ich podanie nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne dla potrzeb nawiązania i prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Administratorem a kontrahentem.

Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Jeśli dane osobowe nie pochodzą od osoby, której dotyczą, wówczas pozyskiwane są ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie (np. CEIDG, KRS,

strona firmowa itp.)

IV. Podmioty, którym powierzane są dane osobowe

Dane osobowe są przekazywane:

 1. podmiotom wykonującym na rzecz Administratora audytorskie, konsultacyjne, doradztwa

finansowego, prawnego, podatkowego,

 1. podmiotom świadczącym usługi rachunkowo- księgowe,

 2. podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, w tym obsługę serwerów i sieci,

 3. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w tym w programowanie ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej,

 4. organom administracji państwowej – na ich żądanie uzasadnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

V. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe reprezentantów kontrahentów będą przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Administratorem a kontrahentem, a także po jej zakończeniu, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie wznowiona.

VI. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są przetwarzane w każdej chwili ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania wydania

mu informacji o tym czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz kopii jego danych osobowych,

 1. sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w każdym czasie żądać niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, jak również uzupełnienia tych, pod warunkiem jednak, że Administrator nie będzie dysponował podstawą prawną, która umożliwi mu odmowę ich sprostowania lub uzupełnienia,

 2. usunięcia przetwarzanych danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać usunięcia danych osobowych jego dotyczących. Administrator może jednak odmówić realizacji tego prawa. Taka sytuacja będzie miała miejsce przede wszystkim wtedy, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przechowywania danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając Administratorowi odpowiedni wniosek na dane wskazane w punkcie I. Administrator ma prawo weryfikacji tożsamości osoby realizującej prawa wskazane powyżej.

Ponadto, osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do żądania aby dane osobowe były przenoszone innemu administratorowi, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie odbywało się w oparciu o zgodę na przetwarzanie.

VII. Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).