Sieć sklepów – File POS

Zastosowanie

Filie POS są jednym z kilku rozwiązań opartych na programie Small Business, pozwalających na obsługę sprzedaży w sieci sklepów.
Zostały opracowane z myślą o sieciach, gdzie w obrocie znajduje się niewielka liczba, niskorotujących towarów. Świetnie spełniają swoją rolę np. w sklepach mięsnych, odzieżowych, obuwniczych lub w sklepach firmowych producenta (np. piekarni).
Ze względu na ogromną ilość towarów i różnorodności wykonywanych operacji, nie zalecamy stosowania ich w dużych sklepach spożywczych.

Znajdują zastosowanie w mocno scentralizowanych sieciach sklepów, gdzie większość czynności wykonywanych jest przez centralę (zakupy, rozliczanie sprzedaży, zamawianie towarów, księgowość, itd), a rola filii ogranicza się do sprzedaży tego co zostanie dostarczone przez centralę.

W centrali znajduje się stanowisko/stanowiska z programem Small Business w dowolnej wersji (sprzedaż, KPiR, KH, kadry-płace, itd.), z którego wysyłane są informacje o stanach magazynowych do filii oraz w drodze powrotnej odbierane dane nt. wielkości sprzedaży i rozliczeń z kontrahentami (kasy got., banki).

Filie natomiast wyposażone są w stanowiska POS (Point Of Sale) – składające się z komputera, drukarki fiskalnej i programu Small Business.

Działanie

Poniższy schemat obrazuje tryb pracy w sieci sklepów posługującymi się filiami POS. Poszczególne etapy opisanie są poniżej.

 1. Zakupy centrali – centrala dokonuje zakupów towarów. Za pomocą faktury zakupu wprowadza je do magazyny głównego (Magazyn 0) lub magazynów filii (Magazyn 1, 2, …).
 2. Dokumenty MM – towary z magazynu głównego dokumentami przesunięcia międzymagazynowego (MM) mogą być przesunięte do magazynów odpowiadających poszczególnym filiom.
 3. Eksport magazynu – po wprowadzeniu towarów do magazynów filii, należy je wyeksportować: Filie -> Eksport/Import magazynów. Można w tym momencie zadecydować czy wyeksportowane będą magazyny do wszystkich filii czy wybiórczo. Każdy z magazynów zostaje zapisany w postaci pliku o nazwie: Filiamag.XXX, gdzie XXX oznacza numer magazynu/filii.
 4. Import magazynu – w filii następuje wczytanie magazynu nadesłanego przez centralę: Filie -> Eksport/Import magazynów. Magazyn 0 zostaje w tym momencie zaktualizowany. Poprawność importu można sprawdzić w tabeli: Raport z importu magazynu.
 5. Eksport sprzedaży – w ustalonym momencie (np. na koniec dnia), w filii wykonuje się wysyłkę informacji o dokonanej sprzedaży: Filie -> Eksport/Import sprzedaży. Paragony oraz faktury sprzedaży zostają wyeksportowane do centrali.
  Dane o sprzedaży zapisywane są w pliku: FilRRMM.XXX, gdzie RR oznacza rok, MM numer miesiąca, XXX numer filii.
 6. Import sprzedaży – centrala wczytuje nadesłane informacje z filii: Filie -> Eksport/Import sprzedaży. Paragony i faktury zostają odpisane z magazynu właściwego danej filii, dokumenty KP/KW, wpłaty i wypłaty na konto zostają odnotowane we właściwej kasie/koncie bankowym.
 7. Zakupy własne filii – filia posiada możliwość dokonywania zakupów do założonego przez siebie magazynu (innego niż Magazyn 0). Informacje o zakupach i sprzedaży dot. takiego magazynu eksportowane są do centrali, ale traktowane są jako wpisy ręczne.
 8. Ograniczone zakupy filii – filia posiada możliwość dokonywania zakupów i wprowadzania ich do magazynu 0 (głównego), przy czym nie mogą to być nowe towary lecz tylko istniejące (przysłane z centrali).
 9. Dokumenty RW/PW – podczas eksportu danych do centrali wysyłane są również dokumentu RW/PW wpływające na stan magazymu głównego w filii.
 10. Żądanie przecen – możliwość zażądania dokonania przeceny towarów przez filię. Do tworzenia i wysyłania żądań służy tabela w menu Filie pt.: Żądanie dokonania przeceny. Po stronie centrali ta sama tabela służy do odbierania żądań z filii i nanoszenia zmian cen w magazynie.

11. Inwentura – przesłanie protokołu różnic z programu pracującego w filii do programu w centrali.

Raport z importu magazynu

Wszelkie zmiany naniesione w magazynie 0 zostaną odzwierciedlone w tabeli: Raport z importu magazynu z rozbiciem na poszczególne towary. Mówimy tu oczywiście o zmianach zasadniczych dla pracy filii, czyli o zmianach cen, stawek VAT i wprowadzeniu nowego towaru. Informacje na temat modyfikacji poszczególnych towarów odnotowane zostają w polu opis, które może przyjąć trzy wartości: Nowy, Cena i VAT.
Dodatkowo w raporcie dostępna jest opcja drukowania etykiet co umożliwia szybkie wydrukowanie etykiet bądź przywieszek dla towarów nowych i zmienionych.

Raport został wyposażony w opcję porównującą zmiany wprowadzone w towarze, ze stanem poprzednim. Informacje wyświetlają się w dodatkowym okienku wywoływanym klawiszem F4.

Żądanie przeceny

Możliwość zażądania dokonania przeceny towarów przez filię i wysłania go do centrali.
Do tworzenia i wysyłania żądań służy tabela w menu Filie pt.: Żądanie dokonania przeceny. Po stronie centrali ta sama tabela służy do odbierania żądań z filii i nanoszenia zmian cen w magazynie (klawisze F6 Odpisz wybraną, F7 Odpisz wszystkie).

Kolejność postępowania:

 1. Pracownik w filii wprowadza do tabeli (klawisz F5 Nowa przecena) towary z magazynu 0 wprowadzając sugerowaną cenę sprzedaży. Dodatkowo może wprowadzić datę od jakiej ma zacząć obowiązywać dana przecena.
  Przy pomocy klawisza F9 Wyślij, wysyłane są wszystkie pozycje z tabeli, z wyjątkiem tych, które mają założoną blokadę. Blokadę wysyłki można zastosować wobec towarów co do których ceny nie jesteśmy jeszcze pewni.
 2. W centrali po naciśnięciu klawisza F9 Odbierz wczytują się wszystkie nadesłane pozycje, które różnią się cenami od tych znajdujących się w magazynie tej filii w centrali.
 3. Centrala podejmuje decyzję czy dokonać przeceny. Może przecenić poszczególne towary (F6 Odpisz wybraną) lub wszystkie nadesłane pozycje (F7 Odpisz wszystkie).
 4. Wysyłka całego magazynu do filii (zmodyfikowane towary przechodzą z nowymi cenami).
 5. Podczas importowania magazynu w filii, usuwane są z uwzględnione żądania przecen. Te nieuwzględnione przez centralę pozostają, lecz nakładana jest automatycznie blokada ponownego wysłania.

 

Inwentura – korekta stanów magazynowych

Inwentaryzacja wykonana w filii w prostu sposób może zostać przeniesiona do centrali w celu zaktualizowania stanów magazynowych.

Po wypełnieniu protokołu różnic w filii (Raporty -> Inwentura -> Protokół różnic), wciskamy klawisz F9 Inne operacje i wybieramy F3 Export do centrali. W oknie Konfiguracja eksportu określamy w jaki sposób protokół różnic zostanie wysłany do centrali (plik, e-mail, ftp).

W programie pracującym w centrali wchodzimy do Protokołu różnic, wciskamy klawisz F9 Inne operacje i wybieramy F3 Import z filii. Po wczytaniu danych z pliku, wprowadzamy zmiany do magazynu klawiszem F6 Wprowadź zmiany do magaz.. Program automatycznie rozpoznaje jakiego magazynu dotyczy wczytana korekta stanów.

Konfiguracja

W filiach POS nie istnieje rozróżnienie wersji programu dla centrali i filii. Programy instalowane w poszczególnych placówkach posiadają identyczny moduł filialny.

Mogą one oczywiście różnić się w zakresie posiadanych modułów (księga przychodów i rozchodów, księga handlowa, kadry-płace, itd.).

Po zainstalowaniu programu należy podać parametr określający czy będzie on pełnił rolę centrali czy filii. Należy to zrobić w opcji: Filie -> Konfiguracja transmisji.

Centrala otrzymuje numer: 0, filie zaś kolejne numery: 1, 2, 3… (max. 99).

Konfigurując program pracujący w centrali, po podaniu numeru oddziału (0), pojawia się lista filii utworzona na podstawie listy magazynów.
Za pomocą klawisza Enter otwieramy okno gdzie możemy podać dane placówki: nazwę, adres, przypisanie importowanych kas gotówkowych i kont bankowych do kas i kont w centrali.
Kolejne okno pozwala zdefiniować sposób transmisji danych do filii, może się ona odbywać za pomocą: dyskietki, internetem (FTP), poprzez plik czy pocztą internetową (e-mail).

Menu Filie zawiera również raport pt.: Raport z importu dokumentów. Program odnotowuje tu informacje o dokumentach, które zmieniły wartość lub zostały nadesłane do centrali powtórnie

Podsumowanie

Filie POS są optymalnym rozwiązaniem dla niewielkich sieci sklepów, najlepiej należących do jednego właściciela. Jest to system elastyczny, łatwy do wdrożenia i nie nastręczający problemów podczas eksploatacji.

Jego budowa minimalizuje prawdopodobieństwo występowania pomyłek i daje właścicielowi pełną kontrolę nad procesem sprzedaży prowadzonym w wielu miejscach równocześnie.